Home

  CV

  Werk:
    tekeningen
    litho's
    collages
    linosnedes

  Over mijn werk

  Indruk tentoonstellingen

  Contact

  Links

   

 

 

 

 Een vraag of reactie? Graag op een bij u bekend email adres.

 Het meeste werk is te koop. Prijzen op aanvraag.

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondergetekende,

L. Sneep